aquaknow   Extranet   Newsletter      

Vipava Society, Slovenia

The significance of stakeholder involvement in adaptive water management strategies

Monday, 24 April 2017 Posted in Tordera Society, Spain , News, Vipava Society, Slovenia , BeWater News, Pedieos Society, Cyprus, Rmel Society, Tunisia

impact article

BeWater project is featured in IMPACT magazine as part of the broad project dissemination.

The article includes interviews with the project coordinator and Case Study leaders, as well as an overview on the project and its main achievements.

Download the article

BeWater brought to public attention in Vipava river basin

Tuesday, 28 March 2017 Posted in News, Vipava Society, Slovenia , BeWater News

vipava-pr-1 350

BeWater project outcomes were shared with stakeholders and the wider public in Vipava, during a publicity campaign in the river basin from  September 2016 to March 2017.

The mobile exhibition, developed during the course of the project, was hosted in various places around the Vipava river basin to inform the wider public about sustainable water management and increasing social responsibility in the field of water management in the Vipava River Basin. These included exhibitions at Škofijska Gimnazija Vipava, the University of Nova Gorica, the Library of France Bevk, the Youth Centre and hostel Ajdovščina, and the Hotel Perla, Nova Gorica, for the international River Basin Adaptation Conference.

 

Publicity Campaign event at the Third meeting of the Council for Vipava, Photo: IVzRS

New handbook on participatory adaptation planning

Tuesday, 07 February 2017 Posted in Tordera Society, Spain , News, Vipava Society, Slovenia , BeWater News, Pedieos Society, Cyprus, Rmel Society, Tunisia


Collaboration between science and society has led to the publication of a handbook documenting the participatory approach used in developing adaptive management plans for river basins.

The handbook, a product of three years' collaborative work during the EU-funded BeWater Project, describes the BeWater approach, which brought together experts, practitioners, policy makers and citizens to plan for adaptation to global change in four Mediterranean river basins.

The step-by-step guide facilitates replication and modification of the approach by other basins that wish to undertake a scientific participatory process to increase river basin resilience. The handbook is also intended to support environmental decision-making processes in other fields and sectors.

Science in society insight

Thursday, 02 February 2017 Posted in Tordera Society, Spain , News, Vipava Society, Slovenia , BeWater News, Pedieos Society, Cyprus, Rmel Society, Tunisia

portada citizen participation at work“Citizen participation at work: Experiences from the BeWater project” is a new article by Dr. Annelies Broekman and Ms. Anabel Sánchez reflecting on the BeWater approach to involve society in river basin adaptation planning in four river basins.

The article reflects on the experiences gained within the project on how citizens from around the Mediterranean have participated in adaptation planning for the management of their local river basin in response to global change. The article highlights that the approach was met with enthusiasm by local stakeholders and enhanced mutual learning between science and society.


The article is available for download.

V sklopu evropskega projekta BeWater razviti novi pristopi k upravljanju porečij v luči prilagajanja globalnim spremembam

Friday, 23 September 2016 Posted in Vipava Society, Slovenia

Od oktobra 2013 v Sloveniji in nekaterih drugih državah z območja Sredozemlja poteka projekt BeWater, katerega namen je aktivno sodelovanje družbe pri prilagajanju na nastajajoče globalne spremembe v Sredozemlju. Projekt je financiran iz 7. okvirnega programa Evropske unije v okviru pobude Znanost v družbi. V projektu sodeluje 12 partnerjev iz Evrope in severne Afrike. Projekt se bo zaključil marca 2017.

Glavni cilj projekta je promovirati dialog in sodelovanje med znanostjo in družbo na področju trajnostnega upravljanja voda in prilagajanje na podnebne spremembe v Sredozemlju za obdobje do leta 2030.

Na začetku poletja letošnjega leta so bili pripravljeni načrti prilagajanja porečij globalnim spremembam in vključitev le-teh v upravljanje porečij. Načrti so se pripravili za štiri pilotna porečja, ki so vključena v projekt. Slovenski partner projekta Inštitut za vode Republike Slovenije je pripravil načrt prilagajanja porečja reke Vipave. Poleg pilotnega porečja reke Vipave v projektu sodelujejo še pilotna porečja Tordera (Španija), Pedieos (Ciper) in Rmel (Tunizija). V proces priprave načrtov so bili poleg strokovnjakov, oblikovalcev in izvajalcev politik vključeni zainteresirani deležniki iz različnih sektorjev na regionalnem in lokalnem nivoju kot tudi predstavniki širše družbe. Tako imenovani »participativni pristop« je možno, poleg procesov načrtovanja upravljanja ostalih sredozemskih porečij, uporabiti tudi v drugih procesih odločanja o okoljskih vprašanjih oziroma za pripravo smernic nacionalnega in mednarodnega pomena.

BeWater adaptation plans put into practice!

Wednesday, 21 September 2016 Posted in News, Vipava Society, Slovenia , BeWater News

The recently developed river basin adaptation plan for the Vipava river basin contains water management options to tackle the challenges arising from global change. Two options described in the plan will now be implemented.

The BeWater partner Institute for Water of the Republic of Slovenia will participate in the forthcoming LIFE project called ViVaCCAdapt – Adapting to the impacts of Climate Change in the Vipava Valley.

Kako vpeljati možnosti upravljanja voda z namenom prilagoditve na podnebne spremembe v porečju reke Vipave?

Wednesday, 20 April 2016 Posted in Vipava Society, Slovenia

This article in English

Pričakovati je, da bodo podnebne spremembe in druge obremenitve vplivale na okolje in vodne vire v porečju reke Vipave. Trenutno je v pripravi načrt upravljanja porečja in njegovih vodnih virov z namenom boljše prilagoditve na spremembe razmer v prihodnosti. Na delavnici, organizirani 23. marca 2016 v Ajdovščini, je 21 udeležencev razpravljalo o načinih vpeljave možnosti upravljanja voda v prilagoditveni načrt za porečje reke Vipave.

V sklopu projekta BeWater smo predstavniki Inštituta za vode RS skupaj s strokovnjaki Ecologic inštituta iz Nemčije organizirali delavnico v prostorih Območno obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina. Glavni namen delavnice je bil razprava in optimizacija vsebine prilagoditvenega načrta, ki se pripravlja za porečje, s pomočjo sodelovanja deležnikov. Delavnice se je udeležilo 21 deležnikov iz različnih sektorjev, katerih skupna točka je skrb za porečje reke Vipave.

Deležniki porečja reke Vipave govorijo o metodološkem pristopu projekta BeWater

Wednesday, 13 April 2016 Posted in Vipava Society, Slovenia

This article in English

Na posvetu organiziranem dne 12. oktobra 2015 v porečju reke Vipave udeleženci izražajo mnenja o metodološkem pristopu projekta BeWater. Oglejte si video in prisluhnite njihovim razmišljanjem.

 

Načrtovanje prilagajanja podnebnim spremembam v porečju reke Vipave

Monday, 21 March 2016 Posted in Vipava Society, Slovenia

This article in English

Pričakovati je, da bodo podnebne spremembe in druge obremenitve vplivale na okolje in vodne vire v porečju reke Vipave. Pričeti je potrebno z načrtovanjem upravljanja porečja in njegovih vodih virov tako, da bodo prilagojena na spremembe razmer v prihodnosti.

 

Strokovnjaki Inštituta za vode Republike Slovenije, vključeni v projekt BeWater, so organizirali že več delavnic z namenom obravnavati upravljanje voda v porečju reke Vipave v luči globalnih sprememb. Udeleženci prve delavnice so prepoznali izzive povezane z upravljanjem voda in predlagali možne rešitve teh izzivov. Na drugi delavnici ter na odprtem posvetu so udeleženci izpopolnili in ovrednotili več kot 20 možnosti upravljanja voda. Prednostne možnosti so bile ustanovitev strokovne medobčinske delovne skupine za porečje reke Vipave, ozaveščanje različnih skupin deležnikov in izvedba vodnih zadrževalnikov v zgornjem delu porečja reke Vipave.

Družba kot ključni akter pri prilagajanju na podnebne spremembe v porečjih

Monday, 14 March 2016 Posted in Vipava Society, Slovenia

Cet article en français
هذا المقال باللغة العربية
This article in English
Aquest article en català

Policy brief

V prvem poročilu projekta BeWater sta poudarjeni potreba po razvoju prilagoditvenih načrtov porečij za lažje soočanje s podnebnimi spremembami in vloga lokalnih deležnikov pri razvoju uspešnih prilagoditvenih strategij. Prvo poročilo projekta BeWater si lahko prenesete tukaj.

Pričakovati je, da bodo podnebne spremembe bistveno vplivale na razpoložljivost vodnih virov v Sredozemlju. Da bi lahko v prihodnje zagotavljali trajnostno oskrbo in rabo visokokakovostnih vodnih virov, bo treba posledično predvidevati zmanjšanje porabe vode. Trenutne pobude glede upravljanja voda se, na ravni porečij, v premajhni meri posvečajo vplivu podnebnih sprememb.

V okviru projekta BeWater zato obravnavamo te vrzeli in razvijamo prilagoditvene načrte kot proaktiven odgovor na globalne vodarske izzive na ravni porečij, in sicer skozi dialog med znanostjo in družbo. V prvem poročilu projekta BeWater je poudarjena vloga lokalnih deležnikov pri razvoju uspešnih prilagoditvenih strategij, ki morajo biti uporabne v različnih sektorskih politikah.

 

 

Tretje srečanje partnerjev projekta BeWater

Tuesday, 02 February 2016 Posted in Vipava Society, Slovenia

This article in English

bw gm15 01 350

Od 4. do 6. novembra 2015 je v Barceloni v Španiji potekalo že tretje srečanje partnerjev projekta BeWater. Na srečanju so bili med drugim predstavljeni rezultati procesa oblikovanja možnosti upravljanja voda pri soočanju z globalnimi spremembami, v katerega je bila vključena zainteresirana javnost. Partnerji in drugi deležniki smo se zbrali, da bi preučili rezultate dela, opravljenega v prvih dveh letih projekta, in se dogovorili o naslednjih korakih priprave prilagoditvenih načrtov v štirih pilotnih porečjih.

Pomemben del srečanja je bil namenjen predstavitvi in razpravi o rezultatih drugega sklopa delavnic za deležnike in naboru možnosti upravljanja voda, ki so bile oblikovane za štiri pilotna porečja Vipava (Slovenija), Pedieos (Ciper), Rmel (Tunizja) in Tordera (Španija). Projektna partnerja PROSPEX iz Belgije in EFI iz Španije sta pripravila pregled vseh korakov procesa, v katerega so bili vključeni deležniki. Skupno je bilo oblikovanih in ocenjenih 102 možnosti upravljanja voda. Partnerji, odgovorni za posamezna pilotna porečja (IzVRS, CREAF, CyI, INRGREF), smo podrobneje predstavili posamezne možnosti upravljanja voda in njihove potencialne vplive na posamezno porečje.

Deležniki razpravljajo o upravljanju z vodnimi viri v porečju reke Vipave

Monday, 28 December 2015 Posted in Vipava Society, Slovenia , BeWater News

This article in English

Vipava river basinPredstavniki Inštituta za vode RS s pomočjo delavnic v porečju Vipave vključujemo zainteresirano javnost v pripravo strategije upravljanja voda v porečju v luči prilagajanja na podnebne spremembe. Na prvi delavnici (Ajdovščina, junij 2014) so deležniki opredelili izzive, potrebe in omejitve upravljanja voda in rabe vode na območju porečja Vipave ter potencialne rešitve v obliki različnih možnosti upravljanja voda. Na drugi delavnici (Ajdovščina, maj 2015) so deležniki izbrane možnosti upravljanja voda izpopolnili in ovrednotili.

V ponedeljek 12. oktobra 2015 je v prostorih Območno obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina potekala tretja delavnica projekta BeWater. Delavnice se je udeležilo 16 deležnikov iz različnih sektorjev na regionalni in lokalni ravni, vključno s stroko in oblikovalci ter izvajalci politik.

Projekt BeWater predstavljen na mednarodni delavnici v sklopu projekta 7. OP Cropsustain

Monday, 28 December 2015 Posted in Vipava Society, Slovenia , BeWater News

This article in English

Prilagajanje in blaženje učinkov podnebnih sprememb v kmetijskih ekosistemih – v smeri izvajanja učinkovitih ukrepov

V torek, 24. novembra 2015 je v Ljubljani potekala mednarodna delavnica o prilagajanju na učinke podnebnih sprememb v kmetijskih ekosistemih, ki jo je v okviru evropskega projekta Cropsustain organiziral Kmetijski inštitut Slovenije. Delavnice so se med drugim udeležili veleposlanik Republike Francije v Sloveniji ter številni priznani mednarodni strokovnjaki s področja kmetijstva in okolja.

Local citizens work with scientists to tackle challenges for water management in Vipava

Monday, 12 October 2015 Posted in News, Vipava Society, Slovenia , BeWater News

Climate change and other global developments are expected to affect the Vipava river basin. Local citizens are now working together with scientists to identify the main challenges ahead for the management of water resources, as well as potential solutions to adapt to changing future conditions.

Scientists from the Institute for Water of the Republic of Slovenia (IZVRS) are involved in the BeWater project and have organised several workshops to discuss water management in the context of global change for the Vipava river basin. Participants of these workshops shared an interest in the basin. In a first workshop, the participants identified challenges related to water management and discussed options to deal with these challenges. In a second workshop, these options were refined and evaluated.

Article published in Goriška

Friday, 25 September 2015 Posted in Vipava Society, Slovenia

Local magazine

 

A short press release about the 2nd Vipava BeWater workshop has been published in the monthly regional newspaper Goriška, released on 9th September 2015.

 

Please, download it here in PDF to have a read (only available in Slovenian).

 

[12 3  >>