aquaknow   Extranet   Newsletter      

Družba kot ključni akter pri prilagajanju na podnebne spremembe v porečjih

Monday, 14 March 2016 Posted in Vipava Society, Slovenia

Cet article en français
هذا المقال باللغة العربية
This article in English
Aquest article en català

Policy brief

V prvem poročilu projekta BeWater sta poudarjeni potreba po razvoju prilagoditvenih načrtov porečij za lažje soočanje s podnebnimi spremembami in vloga lokalnih deležnikov pri razvoju uspešnih prilagoditvenih strategij. Prvo poročilo projekta BeWater si lahko prenesete tukaj.

Pričakovati je, da bodo podnebne spremembe bistveno vplivale na razpoložljivost vodnih virov v Sredozemlju. Da bi lahko v prihodnje zagotavljali trajnostno oskrbo in rabo visokokakovostnih vodnih virov, bo treba posledično predvidevati zmanjšanje porabe vode. Trenutne pobude glede upravljanja voda se, na ravni porečij, v premajhni meri posvečajo vplivu podnebnih sprememb.

V okviru projekta BeWater zato obravnavamo te vrzeli in razvijamo prilagoditvene načrte kot proaktiven odgovor na globalne vodarske izzive na ravni porečij, in sicer skozi dialog med znanostjo in družbo. V prvem poročilu projekta BeWater je poudarjena vloga lokalnih deležnikov pri razvoju uspešnih prilagoditvenih strategij, ki morajo biti uporabne v različnih sektorskih politikah.