aquaknow   Extranet   Newsletter      

V projektu BeWater spodbujamo razpravo med javnostjo in znanostjo o prihodnosti upravljanja voda v porecju reke Vipave

Thursday, 26 June 2014 Posted in Vipava Society, Slovenia

This article in English

Photo Vipava1Prvo sodelovanje Inštituta za vode RS z deležniki v okviru delavnice evropskega projekta BeWater v Ajdovščini.

V okviru projekta BeWater aktivno sodelujemo z deležniki tako na območju porečja Vipave kot tudi na območju ostalih treh pilotnih porečij (Španija, Ciper, Tunizija). Preko različnih procesov posvetovanja in soodločanja vključujemo zainteresirano javnost v pogovore o rabi vode v porečju Vipave ter o oblikovanju načrta upravljanja voda v luči prilagajanja na podnebne spremembe.

Projekcije podnebnih sprememb v Sredozemlju kažejo na vse pogostejše ekstremne vremenske pojave, kot so suše in poplave. Glede na podatke Agencije RS za okolje se bo na območju porečja Vipave (Bilje) povprečna letna temperatura do leta 2030 dvignila za 1,3°C, kar bo imelo za posledico spremembe v padavinskem režimu v obliki manjših količin padavin poleti ter večjih količin padavin pozimi. Strokovnjaki ocenjujejo, da se bo na območju porečja reke Vipave (Bilje) do konca leta 2030 povprečna količina padavin v topli polovici leta zmanjšala za približno 5 %, medtem ko se bo povprečna količina padavin v hladni polovici leta povečala za približno 2 %. Strokovnjaki ocenjujejo, da bodo vplivi tako imenovanih ekstremnih vremenskih pojavov v prihodnosti povzročili socialno-ekonomske izgube in pomembno vplivali na okolje.

Photo Vipava2

Predstavniki Inštituta za vode RS smo skupaj s predstavniki podjetja Prospex iz Belgije organizirali prvo delavnico z deležniki evropskega projekta BeWater. Delavnice, ki je potekala 10. junija 2014 v prostorih Območno obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, se je udeležilo 32 deležnikov iz različnih sektorjev, katerih skupna točka je porečje reke Vipave. Po kratkem uvodnem pozdravu g. Davida Bratoža, direktorja Razvojne agencije ROD Ajdovščina ter dr. Nataše Smolar-Žvanut, strokovne vodje projekta BeWater, je sledila predstavitev prisotnih deležnikov ter namena in glavnih ciljev projekta BeWater, ki jih je predstavila dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič, vodja projekta za Slovenijo.

V nadaljevanju delavnice je bilo prikazano obstoječe stanje porečja Vipave ter projekcije podnebnih sprememb v Sloveniji s poudarkom na območju porečja Vipave.

Photo Vipava3Drugi del delavnice je bil namenjen aktivnemu sodelovanju udeležencev z namenom izpostavitve problemov, potreb in omejitev v porečju reke Vipave, kar je predstavljal ključni korak k opredelitvi željenega stanja porečja in k opredelitvi različnih možnosti upravljanja voda v porečju. V prvem koraku so udeleženci z delom v skupinah izpostavili ključne probleme v porečju Vipave, sledila je identifikacija željenega stanja porečja do leta 2030. Zadnji del delavnice je bil namenjen oblikovanju različnih možnosti upravljanja s porečjem Vipave glede na željeno stanje. Udeleženci so izpostavili skupna izhodišča upravljanja voda v porečju z namenom zmanjšanja oziroma preprečitve suš v zgornjem delu porečja ter poplav v spodnjem delu porečja.

Večina udeležencev je izpostavila pomembnost vključevanja deležnikov v načrtovanje upravljanja voda, saj je sodelovanje prebivalcev na območju porečja ter lokalnih, regionalnih in državnih inštitucij ključnega pomena za uspešno reševanje problemov.
Delavnica je prva v sklopu treh delavnic organiziranih v okviru projekta BeWater in predstavlja prvi korak k izdelavi prilagoditvenega načrta upravljanja voda v porečju Vipave. Namen prilagoditvenega načrta bo ustrezno upravljanje vode v porečju Vipave ob upoštevanju izzivov, ki jih prinašajo podnebne spremembe.

Spremljajte aktivnosti in rezultate projekta BeWater:
obiščite nas na www.bewaterproject.eu ali www.izvrs.si/bewater-making-society-an-active-participant-in-water-adaptation-to-global-change, všečkajte nas na Facebook profilu "Bewater Project", spremljajte nas na Twitterju @bewater_project.

Več informacij:
dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič:
dr. Nataša Smolar-Žvanut:
Manca Magjar:

Foto:
Sabina Blumauer, IzVRS
Nataša Smolar-Žvanut, IzVRS
Marjan Maes, Prospex